ZESPÓŁ OPINIODAWCZY

 

Do zadań Zespołu Opiniodawczego należy, w szczególności :

  • podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej,
  • współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia,
  • działalność wspomagająca doradczo organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia,
  • informowanie członków Zarządu Stowarzyszenia o zasadności podjęcia określonych działań, związanych z celami Stowarzyszenia.


 

Kierownikiem Zespołu Opiniodawczego Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”

jest adwokat Kamilla Kasprzak.

 

O ZESPOLE W RAMACH #EKIPADI

Z ADWOKATEM FILIPEM TOHL ORAZ ADWOKATEM MICHAŁEM RZĄDKOWSKIM

ROZMAWIAŁA ADW. ANNA KĄTNIK – MANIA:

> KLIK <

> KLIK <