ORZECZNICTWO: EPIDEMIA SARS-CoV-2 A KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS