OPINIA PRAWNA w sprawie projektu ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz autopoprawki do tego projektu